Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన)

Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన)

Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena, Nellore, Andhra Pradesh

 

Shri Thalluru Ramu is the Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena. He was born and bought up at Nellore on 29 March 1977 to the couple of Mr & Mrs. Thalluru Srinivasulu and Thalluru Mahalaxmamma.

He has been a Social Activist, working all day for the community development and attending every meetings.

CAREER IN SOCIAL SERVICE:

Ramu Garu had a strong desire to serve others since he was a youngster, and this desire led him to become a Social Worker who hoped to bring happiness to others via his work.

He was involved against many public movements, Protests, Dharnas and Rallies.

నవ నిర్మాణ సేన

There have been several protests, marches, and dharnas in response to cases of justice being meted out to specific castes and communities rather than to society as a whole, regardless of caste.

Based on that perspective, Ramu established Nava Nirmana Sena in the year 2019 with the idea of ​​serving the people and saying that all human beings are one, regardless of caste, creed, or religion. and he is the Founder and Chairperson of the relevant Organization.

Mission statement:

Ramu Garu came forward saying that this organization represents as an ideal for the youth to take them forward and he always encourages and stands up for them, as well as assisting society by fighting for common man justice by “There is only one caste, and that is mankind.”

Since the day of establishment, with the association of his Team, Ramu has performed various social activities and benefitted many needy and poor people with his services.

Vision & Mission:

Ramu Garu is constantly striving hard to establish this Nava Nirmana Sena in addition13 districts and has always been working hard and pushing forward through many divisions such as the youth wing, student wing, labor wing, and women’s wing.

CAREER IN PROFESSION:

On the one hand, through participating in social activities, he exposed himself to a wider public to serve the people in another way by setting a business as the RR CATERING out of which he spends 20% to 30% for the poor and needy people.

Humanitarian Works by the Thalluru Ramu

  • During the Covid Period, He again extended his everlasting pure heart and generosity to many poor, needy people by selling his 15 lakh worth flat to serve the people.
  • Ramu Garu has been involved in many movements and struggles to unite the SC, ST, and BC minorities in society.
  • He came forward to help the needy who have been affected by lockdown and distributed Rice bags, vegetables to the villagers, needy ones, and Municipality workers by following the precautions.
  • Food item packets for drivers and migrant laborers were distributed whose livelihood has been affected during this lockdown period.
  • He apportioned Masks, Sanitizers, and food to the poor and also contributed to them financially. To spread awareness about social distancing and following precautionary measures to prevent the Epidemic Corona an awareness program has been conducted.
  • As part of the drive to eradicate the corona epidemic, Sodium hypochlorite solution was sprayed all over the village for the safety of the village.
  • He worked all days(Day and Night) during the Covid period and looked after the people. He is constantly available mainly to the poorest people in the zone.

Village, Mandal & District: Nellore, Assembly: Nellore-City, State: Andhra Pradesh

Mobile: 9959118343

  

To Ramu Garu, the servicing means life, he works day and night for society without even counting his life. Always stays with the people and serves them. It is his self-confidence and perseverance that enabled him to serve the people

రాము గారు తన జీవితాన్ని కూడా లెక్కచేయకుండా సమాజం కోసం పగలు-రాత్రి పని చేస్తుంటారు…. ఎల్లప్పుడూ ప్రజలతో ఉంటూ ప్రజా క్షేమమే తన సంకల్పముగా భావిస్తారు… ఎవరికైనా ఆపద అంటే చాలు, నేనున్నాను అని ముందడుగు వేసి తనని నమ్ముకున్న ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ తోడుంటారు…

Biodata of THALLURU RAMU

Name                                       :  Thalluru Ramu

Date & Place of Birth           :               29 March 1977

Father                                      :  Thalluru Srinivasulu

Mother                                     : Thalluru Mahalaxmamma

Marital Status                        :               Married

Designation                            :        Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena, BC Sangam District President

Religion & Nationality         :          Hindu-Indian

Occupation                             :            Social Service

Permanent Address             : Nellore(V,M&D) Andhra Pradesh(S)

Contact No                             : 9959118343

Thalluru Ramu Gari Photos 

Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage

Video Clippings

 ప్రతి మనిషికి మరణం ఉంటుంది కానీ,

మానవత్వానికి మరణం ఉండదు.

Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన )

-Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena

Recent Activities

నవ నిర్మాణ సేన వ్యవస్థాపకులు రాము గారి జన్మదిన సందర్బంగా వారి అభిమానులు పుట్టినరోజు వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది..

డా . B.R. అంబెడ్కర్ గారి జయంతి సందర్బంగా వారి విగ్రహానికి పూలమాలను వేసి వారియొక్క సేవలను స్మరించుకోవడం జరిగింది.

రాము గారి సేవలకు గుర్తింపుగా, వారికీ పూలమాలను వేసి, శాలువాతో సత్కారం చేయడం జరిగింది..

నవ నిర్మాణ సేన సభ్యులతో మన రాము గారు.. 

మనీషా వాల్మీకి పై జరిగిన అత్యాచారాన్ని ఖండిస్తూ నగరంలో నిరసనగా కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించిన నవ నిర్మాణ సేన

నవ నిర్మాణ సేన ప్రథాన ఆవిర్భావ దినోత్సవ సభలో పలు నాయకులతో పాల్గొన్న నవ నిర్మాణ సేన వ్యవస్థాపకులు రాము గారు..

సినీ నటుడు నారాయణ మూర్తి గారితో మన రాము గారు, కలిసిన సంధర్బములో

దిశకు న్యాయం చేకురించిన పోలీస్ శాఖ కు ధన్యవాదములు తెలియజేస్తున్న దృశ్యము

తన వీరాభిమాని మరియు ఎల్లప్పుడు రాము గారి వెన్నంటే ఉంటూ, అన్ని వేళల చేదోడుగా ఉంటున్నా కన్నావెంకట్ గారు మన రాము గారితో…

Logo of “నవ నిర్మాణ సేన”

Recent Events

Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage

Honor Ceremony

Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage

Services During Covid Period 

Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage

Newspaper Clipping & Pamphlet

Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
Thalluru Ramu (నవ నిర్మాణ సేన ) | Founder & Chairperson of Nava Nirmana Sena | theLeadersPage
}
29-March-1977

Born in Nellore

}
2016-Till now

Bc Sangam District President

of Nellore

}
2019-Till now

Founder & Chairperson

of Nava Nirmana Sena