Bollisetti Bhanu Raja Prakash

Bollisetti Bhanu Raja Prakash Mandal Chairman of Campaign Committee, Village Youth President, Vedandi, Poduru, West Godavari, Andhra Pradesh, INC.   Bhanu Raja Prakash is the Mandal Chairman of Campaign Committee and Village Youth President of Vedangi from the...