Banavoth Ganga Devi Mahesh

Banavoth Ganga devi Mahesh Nikalapur MPTC, BJP, Dathapur, Nandipet, Nizamabad, Telangana Banavoth Ganga Devi Mahesh is the MPTC from Bharatiya Janatha Party (BJP )of Nikalapur village. He was born on 08-May-1991 to  Banavoth Bheem & Junnubai in Dathapur Village....